Reklamačný poriadok

PALIVO – impex, uhoľné sklady, s.r.o.

Zvolenská cesta 21, 97405 Banská Bystrica

Prevádzka: Zvolenská cesta 21 97405 Banská Bystrica, Mazorníkovo, cesta osloboditeľov

 

IČO: 36024201                                                                                    t.č. 048/4103461

DIČ: 2020086255                                                                                fax: 048/4104210

Zapísané v OR  Okresný súd B. Bystrica Odd. Sro Vložka č. 4813/S

Bankový účet: VUB 2118058055/0200

 

V B. Bystrici 04.11.2008                                                                          

 

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

Miesto uplatnenia reklamácie

 • Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu hneď pri prevzatí tovaru, v prípade skrytej vady /prah  /- má tak urobiť do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • Kupujúci je povinný po príchode zásielky paliva do miesta určenia túto ihneď prehliadnuť a zaistiť dôkazové prostriedky pre potreby uplatnenia chýb /napríklad: neporušenosť, porovnanie hmotnosti, viditeľný obsah hlušiny a pod./ Ak dodávka nevykazuje zjavné chyby, je kupujúci povinný túto ihneď od dopravcu prevziať. V opačnom prípade kupujúci nesie všetky výlovy s tým spojené. Tovar sa kupuje tak, ako ho spotrebiteľ vidí a leží.
 • Kupujúci má právo byť pri kúpe na váhe
 • V prípade že kupujúci nemá možnosť byť na váhe, v prípade reklamácie hmotnosti, alebo kvality dodaného paliva, je kupujúci povinný takúto dodávku oddelene uskladniť a uplatniť bezodkladne do 1 dňa od doručenia zásielky reklamáciu s príslušnými dokladmi, z prepravných poriadkov a zaslať ich predávajúcemu. S ohľadom na zmeny hmotnosti dodávky v priebehu prepravy, napr. vplyvom úbytku vody z paliva, nebudú reklamácie s menším váhovým úbytkom ako 2 hmotnostné percentá  celkovej hmotnosti akceptovateľné-
 • Pri uplatnení reklamácie na dodávku paliva je kupujúci povinný reklamáciu oznámiť predávajúcemu písomne. Telefonické reklamácie neprijmame

 

Zodpovednosť predávajúceho:

 • Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou zmluvou, t.j., že predávaná vec má akosť a požadované úžitkové vlastnosti, výrobcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pri použití veci predávajúci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa, kupuje.
 • Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady,  ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou zmluvou – prašnosť tovaru viac ako 30% z množstva po prevzatí tovaru do 3 dní.
 • Predávajúci nezodpovedá na rozpor so spotrebiteľskou, kúpnou zmluvou ak:
 • Spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám /zle uskladnenie/
 • Spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel
 • Reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutie doby trvanlivosti tovaru
 • Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, za vady, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kde a kedy bol reklamovaný tovar zakúpený a za akú cenu

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ak 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa môže uplatniť do 3 dní

Ak je reklamácia vadného tovaru , za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo

Zo zodpovednosti za vadu zaniká

 

Vypracoval: Mgr. Mariana Bartošová